سخن مدیر عامل و مؤسس جناب آقای محمد نصرتی راد

مجتمع آموزشی هدف به عنوان یک از سازمان های پیشرو در زمینه آموزش فعالیت دارد. این سازمان به منظور ایجاد نظامی قانونمند و محیطی پویا، سیستم مدیریت یکپارچه بر مبنای استاندارد های  ISO14001:2004 ، ISO9001:2015، OHSAS18001:2007  و متابعت از الزامات و قوانین و مقررات مدیریتی، بهداشت حرفه ای و زیست محیطی را به عنوان الگوی کاری خود قرار داده است.

لذا با اتکا به خداوند متعال و با همکاری پرسنل خود، برنامه های ذیل را تعریف نموده و دنبال می نماید:

۱افزایش سطح علمی دانش آموزان

۲- تلاش همیشگی در جهت جلب رضایت اولیای محترم و دانش آموزان گرامی

۳ارائه بالاترین سطح خدمات علمی، پژوهشی و تلاش در جهت افزایش کیفیت آنها

۴مدیریت ایمنی، کنترل و پیشگیری از حوادث و عوامل خطرزا و تهدید کننده دانش آموزش

۵مدیریت زیست محیطی و تلاش در جهت کنترل و کاهش اثرات زیست محیطی و آموزش به دانش آموزان با توجه به موارد فوق، مدیریت سازمان از تمامی

اولیای گرامی انتظار دارد که جهت رسیدن به برنامه های آموزشی همکاری لازم را مبذول نمایند.

فهرست