تلفن های تماس:
مدیریت مجتمع آموزشی هدف:          ۳۳۲۴۱۸۳۹-۰۱۳
مدیرت دبیرستان دوره دوم:               ۳۳۲۴۱۸۳۹-۰۱۳
مدیرت دبیرستان دوره اول:               ۳۳۲۴۶۲۵۴-۰۱۳
مدیریت دبستان و پیش دبستان:       ۳۳۵۳۳۸۶۰-۰۱۳
مدیریت امور مالی:                         ۳۳۲۵۴۲۳۳-۰۱۳
واحد انفورماتیک:                            ۳۳۲۵۴۲۳۵-۰۱۳
نشانی دبیرستان دوره اول و دوم:
 گیلان، رشت، میدان لاكاني، ابتداي بلوار ضيابري، کوچه شهید خردمند کافی ( کوچه ماسالی)
نشانی دبستان و پیش دبستان:
 گیلان، رشت، میدان یخسازی، ابتداي خیابان دانشجو، روبروی پارک دانشجو، جنب سالن سپاه
فهرست